Καθημερινές Προμήθειες

Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την
απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-
μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021».
Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 625/20 (ΑΔΑ: 62ΩΦΟΚΠΛ-ΞΧΠ) αποφάσισε την
απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-
μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021», προϋπολογισμού 4.400,00€ (Ολικά
Ασφάλιστρα) συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων.