Καθημερινές Προμήθειες

Παράταση Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2020

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2020». Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 539/20 (ΑΔΑ: ΨΛ9ΟΟΚΠΛ-ΑΜΩ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2020», προϋπολογισμού 19.249,51€ χωρίς ΦΠΑ και 22.521,93 € με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πήρε παράταση υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 14:00.