Καθημερινές Προμήθειες

Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την Αναγνωριστική Μελέτη – Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και Τευχών Διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης εξωτερικού υδραγωγείων Δ.Ε Πέτρας και Μήθυμνας»

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την Αναγνωριστική Μελέτη – Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και Τευχών Διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης εξωτερικού υδραγωγείων Δ.Ε Πέτρας και Μήθυμνας» Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την ορθή επανάληψη της απόφασης 654/2020 (ΑΔΑ: 65ΠΩΟΚΠΛ-ΟΘ5) αποφάσισε να αναθέσει απευθείας την παροχή των τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την Αναγνωριστική Μελέτη – Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και Τευχών Διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης εξωτερικού υδραγωγείων Δ.Ε Πέτρας και Μήθυμνας» προϋπολογισμού 17.668,50 €, χωρίς Φ.Π.Α.