Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας για την υποστήριξη των διατάξεων επικοινωνίας της δεξαμενής ¨Φανός¨ του αντλιοστασίου Συνδέσμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή  προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας για την υποστήριξη των διατάξεων επικοινωνίας της δεξαμενής ¨Φανός¨ του αντλιοστασίου Συνδέσμου»