Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μυτιλήνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μυτιλήνης »
Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 535/20 (ΑΔΑ: ΩΘ68ΟΚΠΛ-Ψ7Α) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 17.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 19.890,00€ με Φ.Π.Α. 17%.