Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια σωλήνων, σελλών και παρελκόμενων υλικών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δ.Ε. Λέσβου εκτός Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής περιόδου 2020

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο της προμήθειας), μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 145/2019 μελέτης για την «Προμήθεια σωλήνων, σελλών και παρελκόμενων υλικών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δ.Ε. Λέσβου εκτός Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής περιόδου 2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 43.153,55 € χωρίς Φ.Π.Α. όπου η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διατηρεί τη δυνατότητα σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 να αυξήσει το ποσό του προϋπολογισμού έως 30% ήτοι ποσού έως 56.099,615 € χωρίς ΦΠΑ.