Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια: Α) Συστήματος απόσμησης & Β) Εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας Η/Ζ κλειστού τύπου, στο αντλιοστάσιο «Κωστάκη», της Δ.Ε. Μήθυμνας, του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια: Α) Συστήματος απόσμησης & Β) Εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας Η/Ζ κλειστού τύπου, στο αντλιοστάσιο «Κωστάκη», της Δ.Ε. Μήθυμνας, του Δήμου Δυτικής Λέσβου».

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με τις αποφάσεις 166/2023 (ΑΔΑ: ΡΥ93ΟΚΠΛ-9ΔΚ) και 254/2023 (ΑΔΑ: ΨΨΙΦΟΚΠΛ-Ω93) αποφάσισε να αναθέσει απευθείας την την εκτέλεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια: Α) Συστήματος απόσμησης & Β) Εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας Η/Ζ κλειστού τύπου, στο αντλιοστάσιο «Κωστάκη», της Δ.Ε. Μήθυμνας, του Δήμου Δυτικής Λέσβου», προϋπολογισμού ανά τμήμα, ήτοι: Α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ποσού 6.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και Β) ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ποσού 16.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.