Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υδρομέτρων για όλες τις Δ. Ε. εκτός Μυτιλήνης και Καλλονής περιόδου 2021

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 26/2020 μελέτης για την «Προμήθεια υδρομέτρων για όλες τις Δ. Ε. εκτός Μυτιλήνης και Καλλονής περιόδου 2021», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.