Καθημερινές Προμήθειες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡ.ΘΕΡΜΗΣ, ΜΑΝΔΑΜΑΔΟΥ, ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓΙΑΣΟΥ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΓΕΡΑΣ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή  προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Λουτρ. Θερμής, Μανδαμάδου, Μήθυμνας, Ερεσού – Αντίσσης, Πέτρας, Αγίας Παρασκευής, Αγιάσου, Πολιχνίτου, Γέρας, Πλωμαρίου και Ευεργέτουλα», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.