Καθημερινές Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «Περίφραξη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Άντισσας»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει διαγωνισμό με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της με αριθμό 62/2021 μελέτης για την κατασκευή του έργου « Περίφραξη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Άντισσας», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής αξίας 9.973,49 € χωρίς Φ.Π.Α.