Καθημερινές Προμήθειες

Συγκομιδή και εκποίηση ελαιόκαρπου παραγωγής 2021

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Συγκομιδή και εκποίηση ελαιόκαρπου παραγωγής 2021, του ελαιοκτήματος που βρίσκεται παραπλεύρως της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης, στην περιοχή Καρά - Τεπέ». Έχοντας υπόψη την υπ’ αρίθμ 527/21 (ΑΔΑ: ΨΝΟΡΟΚΠΛ-ΗΡ4) Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας υπό το τίτλο «Συγκομιδή και εκποίηση ελαιόκαρπου παραγωγής 2021, του ελαιοκτήματος που βρίσκεται παραπλεύρως της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης, στην περιοχή Καρά - Τεπέ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, προϋπολογισμού 1.560,00€ χωρίς ΦΠΑ. ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.