Καθημερινές Προμήθειες

Συγκομιδή και εκποίηση ελαιόκαρπου παραγωγής 2023

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) βάσει της υπ’ αριθμ 568/2023 (ΑΔΑ:6ΧΤΒΟΚΠΛ-ΦΘ9) Απόφασης του Δ.Σ. προκηρύσσει κλειστό διαγωνισμό για την συγκομιδή και εκποίηση ελαιόκαρπου παραγωγής 2023, του ελαιοκτήματος που βρίσκεται παραπλεύρως της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης, στην περιοχή Καρά – Τεπέ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.