Καθημερινές Προμήθειες

Σύνταξη οικονομικών τευχών και τευχών δημοπράτησης του έργου "Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων Καλλονής

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη Οικονομικών Τευχών και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: “Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Καλλονής”».

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την υπ’ αριθ. 278/2021 (ΑΔΑ: ΨΜ75ΟΚΠΛ-Ρ17) ορθή επανάληψη της απόφασης, αποφάσισε να αναθέσει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη Οικονομικών Τευχών και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: “Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Καλλονής”» προϋπολογισμού 29.489,67€, χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει τιμής.