Καθημερινές Προμήθειες

Σύνταξη Οικονομικών Τευχών και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: "Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου πόλης Μυτιλήνης

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη Οικονομικών Τευχών και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: “Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου πόλης Μυτιλήνης”».

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την υπ’ αριθ. 277/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΥΟΚΠΛ-ΗΘΦ) απόφαση, αποφάσισε να αναθέσει απευθείας την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη Οικονομικών Τευχών και Τευχών Δημοπράτησης του έργου: “Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου πόλης Μυτιλήνης”» προϋπολογισμού 26.384,36 €, χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει τιμής.