Καθημερινές Προμήθειες

Επείγουσα προμήθεια και αντικατάσταση σωλήνων Γεώτρησης Κέδρου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 22-06-2023 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 22-06-2023 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)