Καθημερινές Προμήθειες

Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος για τις ανάγκες της κύριας γεώτρησης Τ.Κ. Νάπης

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 01-09-2022 και ώρα 14:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 01-09-2022 και ώρα 14:10
Χρόνος Παράδοσης : Δυο (2) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)