Καθημερινές Προμήθειες

Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στη νέα Γεώτρηση Τ.Κ. Παπάδου Γέρας

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 15-03-2023 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 15-03-2023 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Πέντε (5) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)