Καθημερινές Προμήθειες

Κατασκευή και τοποθέτηση οικίσκου για την εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Σκάλας Πολιχνίτου της Δ.Ε. Πολιχνίτου.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05-04-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 05-04-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Άμεσα μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ