Καθημερινές Προμήθειες

Κατασκευή μεταλλικού κουβούκλιου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 15-2-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       :Παρασκευή 16-2-2018  και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές ή Γραφεία ΔΕΥΑΛ