Καθημερινές Προμήθειες

Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης που αφορά την προμήθεια αναλωσίμων υλικών.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29-1-2018 και ώρα 14:30

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών         : Τρίτη 30-1-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                      : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές