Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου». Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 259/2021 (ΑΔΑ: 6Ε2ΡΟΚΠΛ-305) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.», προϋπολογισμού 19.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.