Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια αναλώσιμων για αντλίες χλωρίωσης πόσιμου νερού των ΕΕΛ Λέσβου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 23-11-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 23-11-2021και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Επτά (7) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)