Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλίας WILO

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 13-9-2019 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Δευτέρα 16-9-2019 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Ένα (1) μήνα μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές