Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για το αντλιοστάσιο Α1 της Δ.Ε. Μυτιλήνης

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 18-02-2020 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Τρίτη 18-02-2020 και ώρα 14:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Γραφεία ΔΕΥΑΛ