Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για το Αντλιοστάσιο Ύδρευσης ‘’Χαλίκια’’ της Δ.Ε. Μανδαμάδου.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 19-08-2021 και ώρα 12:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 19-08-2021 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης : Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)