Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες της αποθήκης της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2018

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 31-1-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 1-2-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης: Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής: Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης: Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές