Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια φορητών μονοφασικών αντλιών για έκτακτες ανάγκες και μεταγγίσεις δεξαμενών στις ΕΕΛ Μυτιλήνης

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 27-12-2023 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 27-12-2023 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δεκαπέντε ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)