Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια φορητού Η/Ζ για τις ανάγκες των Συνεργείων του Τμήματος Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Λέσβου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 07-07-2023 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 07-07-2023 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)