Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια φυγοκεντρικής αντλίας για τις ανάγκες του Αντλιοστασίου Α2 που τροφοδοτεί τη Δεξαμενή Δ6 της Δ.Ε. Μυτιλήνης.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 22-09-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 22-09-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Είκοσι (20) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)