Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα για την υδρευτική γεώτρηση Τ.Κ. Συκαμιάς

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 16-02-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 16-02-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Είκοσι (20) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)