Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα για την Υδρευτική Γεώτρηση “Αγ. Γεώργιος” της Δ.Ε. Μανδαμάδου της ΔΕΥΑ Λέσβου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 22-12-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 22-12-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)