Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για ανάγκες Αντλιοστασίου λυμάτων ‘’Καραπαναγιώτη’’ Δ.Ε. Μυτιλήνης

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 06-07-2023 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 06-07-2023 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)