Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ηλεκτροβάνας (πλήρης) για ανάγκες Ύδρευσης για τα Αμπελάκια της Δ.Ε. Καλλονής.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 28-04-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 28-04-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)