Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη Γεώτρηση Καρυώνας ‘’Κουρνέλλη’’ Σκοπέλου Δ.Ε. Γέρας

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 05-07-2023 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 05-07-2023 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)