Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Αγίας Παρασκευής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Αγίας Παρασκευής»», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής. Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 614/20 (ΑΔΑ : ΨΑ43ΟΚΠΛ-ΧΔΔ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό τον τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Αγίας Παρασκευής», διάρκειας ένα (1) μήνα, προϋπολογισμού 19990,56€ χωρίς ΦΠΑ.