Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου κινητήρα στην συλλεκτήρια Δεξαμενή της Δ.Ε. Μανταμάδου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 08-08-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 08-08-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Επτά (7) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)