Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για το υπηρεσιακό όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 6728. (Επανάληψη Πρόσκλησης)

  • Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 19-08-2021 και ώρα 12:00
  • Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 19-08-2021 και ώρα 12:30
  • Χρόνος Παράδοσης: Δέκα (10) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
  • Όροι Πληρωμής: Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
  • Τόπος Παράδοσης: Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)