Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για το υπηρεσιακό όχημα με αρ. κυκλ. ΜΥΚ 3856

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 12-05-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 12-05-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)