Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια κάρτας PLC για τις ανάγκες του σταθμού ΤΣΕ 4 της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 08-04-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 08-04-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)