Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια λιπαντικών για τα Μηχανήματα Έργου της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 28-12-2020 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 28-12-2020 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ