Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης & αποχέτευσης για τις ανάγκες του έτους 2022

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 24-02-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 24-02-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Τμηματικά καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)