Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια οβίδων γράσσου για ανάγκες Αντλιοστασίου στα Υδατα

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 21-12-2023 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 21-12-2023 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Είκοσι μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)