Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια σωλήνα αποχέτευσης για ανάγκες Δ.Ε. Πολιχνίτου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 17-11-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 17-11-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Πέντε (5) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ