Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 12-9-2019 και ώρα 12:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Πέμπτη 12-9-2019 και ώρα 12:15

Χρόνος Παράδοσης                                     : Τρεις (3) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές