Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών στο όχημα με αρ. κυκλ. ΜΥΗ 5403 της ΔΕΥΑ Λέσβου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11-10-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 11-10-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ