Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 10-9-2019 και ώρα 12:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Τρίτη 10-9-2019 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές