Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών αυτοματισμού για τις ανάγκες της Τ.Κ. Μυστεγνών της Δ.Ε. Θερμής

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11-10-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 11-10-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ