Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών Ύδρευσης για την αποκατάσταση βλαβών στην Τ.Κ. Ερεσού της Δ.Ε. Ερεσού – Αντίσσης

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 20-12-2021 και ώρα 14:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 20-12-2021 και ώρα 14:30
Χρόνος Παράδοσης : Άμεσα μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ