Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ζεύγους ραμπών φόρτωσης μηχανημάτων έργου σε φορτηγό

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 22-12-2023 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 22-12-2023 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Τριάντα (30) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)