Καθημερινές Προμήθειες

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης του έργου «Έργα Αποχέτευσης, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερών»,

"Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης-Ανακοίνωση διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης επιλογής μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Έργα Αποχέτευσης, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερών», με προϋπολογισμό εργασιών 3.250.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.)."